Wednesday, February 11, 2009

PONREPP

Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan


နာဂစ္အလြန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္အစိုးရ၊ အာဆီယံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔ ပါ၀င္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ အဖြဲ႔က နာဂစ္အလြန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္မွာ အခ်ိန္ကာလ ၃ ႏွစ္ (၂၀၀၉ ဇန္န၀ါရီ မွ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ အထိ) ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Executive Summary


The Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan (PONREPP) outlines a three-year recovery strategy for the areas affected by Cyclone Nargis, which struck Myanmar on 2-3 May 2008 and resulted in a large loss of life and significant destruction in Myanmar’s Ayeyarwady Delta region. The report consists of four parts plus annexes:

An overview (Chapter I) which presents core recovery issues including a review of the national, regional and international humanitarian responses over the six months following Cyclone Nargis, the nature of livelihoods and vulnerabilities in the cyclone-affected area, the strength of community-led recovery efforts, and the sequencing and funding of recovery interventions.
A presentation of the Government’s recovery plan (Chapter II), which the PONREPP complements.

Three chapters (III, IV, and V) which present situational overviews by sector and the PONREPP’s proposed sectoral recovery responses over the next three years, grouped under the broad themes of productive lives (Chapter III), healthy lives (Chapter IV), and protected lives (Chapter V).

The proposed implementation architecture for PONREPP (Chapter VI), covering strategic and operational coordination, assistance flows and aid tracking, and impact monitoring and transparency.

An annex which schematically presents - by operational sector - the principal objectives (or outcomes), and outputs and timelines for their achievement, as well as a breakdown of estimated costs.

The overview presents the destruction and damage caused by Cyclone Nargis, which severely affected 2.4 million people in the Delta and killed an estimated 140,000. The chapter reviews the causes of the population’s vulnerabilities, and the characteristics of vulnerabilities today in order to identify priorities for the recovery effort. These include the rapid re-establishment of adequate livelihoods to reactivate economic life and prevent deeper debt cycles that have begun to affect many farmers, fishermen, labourers and small enterprises. It underlines the importance of cash grants and micro-credit as components of recovery assistance. The chapter also highlights the urgent need to continue the construction of improved household and community shelters, as well as disaster risk reduction initiatives, before the onset of the next cyclone season in May 2009. It discusses important fragilities which could become more evident during 2009, as well as the importance of strong community involvement (i.e. at the village and township level) in identifying recovery priorities and designing and implementing activities. Finally, the overview presents the resource requirements of the recovery programme, in addition to the very considerable national efforts. This results from an identification of overall medium term needs estimated at up to US$ 800 million, adjusted in the light of likely absorptive capacity limitations within the next three years.

The Government’s reconstruction plan was issued by the national Natural Disaster Preparedness Central Committee (NDPCC) in August, and is currently being implemented by a range of sectoral ministries. In the aftermath of the cyclone, the Government established Township Coordination Committees (TCCs) across the affected area to coordinate the humanitarian response, and these TCCs are expected to continue their functions in the recovery phase. The proposals made in the PONREPP complement the Government’s response, and this chapter presents that response in greater detail, including the distribution of emergency relief material and making available essential productive equipment to restore farming and fishing activities, while initiating major programmes to restore the physical infrastructures of the Delta.
The recovery plan proposed under the PONREPP is grouped into three chapters with a people-centered vision: productive lives (Chapter III), healthy lives (Chapter IV), and protected lives (Chapter V). These chapters address operational programmes across eight sectors: livelihoods, shelter, education, health, water/sanitation, disaster risk reduction, environment, and protection.1 Each sector presents a medium-term recovery strategy building on an analysis of the present situation and a discussion of core challenges and the key recovery outcomes sought. Sector-specific implementation modalities are outlined where these are needed in addition to the general approach for PONREPP implementation presented in Chapter VI. There is then a summary of financing needs per outcome, which are presented in greater detail in the annex.

The sectoral plans were developed in October/November 2008 by sectoral working groups that included participation from technical ministries, UN agencies, international and national NGOs, and the donor community. The working groups met over several weeks so as to reach mutual understanding and endorsement. At the end of the process the sectoral drafts were edited for presentation in this document.

Chapter VI presents the proposed implementation architecture for the recovery plan, aiming to build on what worked well in the emergency and early recovery phase and taking into account other mechanisms relevant to the recovery effort, including the proposed multi-donor trust fund for livelihoods and food security.2 A “Recovery Trust Fund” is proposed to serve as a channel for PONREPP-targeted support to meet identified gaps and thus complement other mechanisms.3 It is important that the Tripartite Core Group (TCG), or a similarly effective mechanism, continue its policy and monitoring role during the recovery phase.

The proposed architecture includes a Recovery Forum (RF) as a deliberative body with wide stakeholder membership, meeting every two or three months. It is intended that its recommendations carry weight. A Recovery Coordination Centre (RCC) will serve both the RF and the TCG as a technical unit for information, data collection, and analysis, streamlining current efforts in these areas and adding further expertise. The RCC will be in close contact with recovery field hubs (RH), building on the hub structure developed during the emergency response to strengthen two-way information flows with the field. In so doing it is likely to be helped by the on-going thematic cluster system. The recovery field hubs would give technical support to the TCCs, to strengthen existing coordination structures in the recovery phase at both townships and village level, while recognising, encouraging and learning from enhanced community level decision-making and implementation. The detailed elaboration of several key elements of this architecture will need thorough consultation with the concerned parties in early 2009 before their precise modalities can be formalised.

The annex translates the narrative text of Chapters III-V by presenting Results Frameworks for each sector. These frameworks present the broad outcomes sought in each sector over three years and provide baseline information, both for the situation immediately after the cyclone and the current situation, thus reflecting the progress made. The frameworks outline the outputs needed to achieve the identified outcomes, and timelines for their achievement divided into three periods: the first half of 2009, the second half of 2009, and over the two years 2010-2011, providing cost estimates for each of the three periods.
Each chapter aims to contain enough information to be used on its own at the working level. This means that when the document is read cover-to-cover, certain core ideas may appear in more than one chapter.

The PONREPP is an indicative plan, not a fully-elaborated programme. At this stage the purpose is to give sufficient information - descriptive, analytical, and practical - to allow the international community to consider its ability to respond to the medium-term needs of those who suffered and survived Cyclone Nargis, and to review the activities which such assistance can support. As implementation proceeds, it is likely that the PONREPP will need to be reviewed and updated, initially perhaps early in the fourth quarter of 2009.

Download reportReport cover, content, and executive summary
Chapter I
Chapter II
Chapter III
Chapter IV
Chapter V
Chapter VI
Annexes


Related Posts :1 comment:

tune said...

executive summary ကို ျမန္မာလုိ တင္လို႔ မရဘူးလားဟင္။