Thursday, October 18, 2007

Human and Disaster (2)

လူႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ (၂)

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈမ်ားကို အနူးအညြံ႕ေတာင္းပန္ရင္း လူႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ဒုတိယပိုင္းကို ေရးသား တင္ျပေပးပါတယ္။ လူႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ပထမပိုင္းကို ဒီေနရာ ကေနျပန္လည္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္ရွင္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ ေတာ့

……………………

၃။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ျပည္သူအား သိရွိေစျခင္း

၄။ အခ်ိန္မွီ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

၃။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို ျပည္သူအား သိရွိေစျခင္း

ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သက္ဆိုင္ရာမွ မီဒီယာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ ထားခ်က္မ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မည့္ ေနရာမွ ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေျပာဆိုရာတြင္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး နည္းလမ္းတခုျဖစ္ေသာ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္နႈန္းျဖင့္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရန္ ေခၚယူမည့္အျပင္ လူတိုင္း အိမ္တိုင္းက ၾကားႏုိင္မည့္စနစ္ ျဖစ္ေသာ ေအာ္လံစနစ္ကိုပါ ျဖည့္စြက္ အသံုးျပဳပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ျပီး ထိေရာက္မႈရွိေပမည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စုဆည္းရာအရပ္သို႔ မလာနိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္မွအစ သက္ၾကီးရြယ္အို အဆံုး တိက်စြာ သိျမင္နိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေျပာၾကားေသာသူသည္ အသံၾကည္လင္ျပတ္သား၍ တိက်စြာ ေျပာနိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေျပာၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ စကားလံုးတိုင္းသည္လည္း ျပည္သူလူထုအား ထိန္ခ်န္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား မဟုတ္ပဲ လိုရင္းကို ထိထိမိမိ ေျပာဆိုနိုင္မည့္စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။

ဥပမာ။ ၂၀၀၇ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆မွ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္အထိ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ ၂၀ ဒသမ၃ ေပခန္႔မွ ၂၁ ဒသမ ၇ေပခန္႔ ထိ ထူးကဲဒီေ၇ တက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ယေန႔မနက္ ၆နာရီခဲြတြင္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ေညာင္ဦးျမိဳ႕၌ ၂၁၇၈ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္၌ ၅၈စင္တီမီတာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။

ယင္းသတင္းကို ျပည္သူမ်ားအား ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ရာတြင္ လူအမ်ား ျမင္သာထင္သာေအာင္ ေျပာဆိုနိုင္ရပါမည္။ ျမစ္ေရၾကီးမႈႏွင့္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ နစ္ျမႈပ္နိုင္မည္ (ပလက္ေဖာင္းအထိ ျမဳပ္နိုင္သည္၊ လမ္းတလမ္းလံုး ျမဳပ္နိုင္သည္၊ အိမ္္ေအာက္ထပ္ တခုလံုးျမဳပ္နိုင္သည္ စသည္ျဖင့္) အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားကို ေျပာၾကားသင့္ေပသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစရန္လည္း ေျပာၾကားနိုင္ရပါမည္။

၄။ အခ်ိန္မွီ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ တားဆီး၍ မရေကာင္းရကား ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ျဖစ္ပြားလာပါကလည္း နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ နည္းပါးေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္နိုင္မည့္ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ သူအမ်ားအား သတိရွိေစျခင္း။ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ သူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ၊ အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္တကြ အျခားအေရးၾကီးပစၥည္းမ်ားအား ထိုေနရာမွ ေခတၱခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေစျခင္း ႏွင့္ ေျပာင္ေရႊ႕ထားျခင္း။ လွ်ပ္စစ္မီး နွင့္ အျခား ေလာင္စာမ်ားကိုလည္း အထူးသတိျပဳေစျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

မိုးသက္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေရၾကီးမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေရသြား ေရလာေကာင္းေစရန္ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားကို ျပဳျပင္စစ္ေဆးထားျခင္း၊ မိုးသက္မုန္တိုင္းက်စဥ္ လွ်ပ္စစ္မီးၾကိဳးမ်ား ျပတ္က်တတ္သျဖင့္ ယင္းတို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးထားျခင္း ၊ အခင္းျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေနရာ ႏွင့္အနီးတ၀ိုက္တြင္ ေဆးရံုကားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ အျခားယာဥ္မ်ား စီစဥ္ ေပးထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရေပမည္။

ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္ေသာၾကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထား ရပါမည္။

ျပည္သူအမ်ားကိုလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ စတင္က်ေရာက္လွ်င္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ မ်ားကိုလည္း သင္ၾကား ေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ မိုးၾကိဳးပစ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ကြင္းျပင္ထဲ၌ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း၊ သစ္ပင္ၾကီးမ်ား ေအာက္တြင္ ေနျခင္းမ်ားက အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္ စသည္ျဖင့္ …

တတိယပိုင္းေမွ်ာ္ရန္ …Related Posts :1 comment:

Winkabar said...

ကိုးရီးယားကားတုိ႕တရုတ္ကားတို႕ႀကည့္ရသလိုပဲ။
အပိုင္းေတြနဲ႕။ စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတယ္အစ္မေရ။
တတိယပိုင္းကိုေမွ်ာ္ေနပါတယ္။